KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kinh doanh là trái
tim của mọi nền kinh tế

Khoa quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên các lộ trình giáo dục rõ ràng từ các chương trình Chứng chỉ đến Bằng cấp đại học và thạc sĩ. Chất lượng các chương trình của chúng tôi thường xuyên được kiểm tra bởi các trường đối tác liên kết.

Sinh viên tốt nghiệp khoa kinh doanh của Học viện Quản lý Nanyang có thể tiếp tục các bậc học cao hơn hoặc được miễn giảm tín chỉ tại các trường đại học đối tác của chúng tôi.