Home / về NIM / Ban Học vụ & Ban Kiểm tra

Ban Học vụ & Ban Kiểm tra

Hội đồng Học thuật và Kiểm tra của Viện Quản lý Nanyang (NIM) bao gồm các thành viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm từ ngành, học viện và quản lý của NIM. Điều này phù hợp với sứ mệnh của NIM là cung cấp các chương trình phù hợp với ngành để sinh viên thành công trong sự nghiệp đã chọn. Hội đồng Học thuật là cơ quan hoạch định chính sách cung cấp các định hướng và chiến lược cho việc quản lý học tập của NIM. Hội đồng giám sát và xem xét các vấn đề học thuật liên quan đến tiêu chí tuyển sinh, các khóa học, phân phối khóa học, giảng viên và kết quả học tập. Hội đồng chấm thi chịu trách nhiệm kiểm duyệt kết quả chấm thi và xác định sự thăng tiến và trao thưởng của học sinh. Thành phần, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng Học thuật và Kiểm tra được liệt kê dưới đây.

Mr. Wilson Ang

Chairman of NIM Academic Board and Examination Board

Dr. Sam Man Keong

Member of NIM Academic Board and Examination Board

Dr. Sia Eng Kee

Member of NIM Academic Board and Examination Board

Mr. Raymond Khoo

Member of NIM Academic Board and Examination Board

Dr. Hsieh Tsung Shun

Member of NIM Academic Board and Examination Board

Danh sách triển khai

Đội ngũ giảng dạy học thuật của NIM đã được đăng ký với CPE

Các khóa học được chấp thuận đã đăng ký

Nanyang Institute of Management (NIM) có 6 trường cung cấp các khóa học từ Chứng chỉ đến Thạc sĩ. Tất cả các khóa học NIM đều được đăng ký và được phê duyệt bởi Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE).