KHOA DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

KINH DOANH LÀ TRÁI
TIM CỦA MỌI NỀN KINH TẾ

Các chương trình của chúng tôi được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết sâu sắc không chỉ về lý thuyết và khái niệm, mà quan trọng nhất là các kỹ năng cần thiết để vận hành hiệu quả và thành công trong ngành công nghiệp năng động này.