KHOA KỸ THUẬT

KINH DOANH LÀ TRÁI
TIM CỦA MỌI NỀN KINH TẾ

Khoa kỹ thuật tập trung vào các cách tiếp cận sáng tạo trong giáo dục kỹ thuật nơi sinh viên tham gia vào các dự án cơ bản và ứng dụng tiên tiến về công nghệ thông tin kỹ thuật, hệ thống cơ sở hạ tầng, mô hình hóa và trực quan hóa, quản lý kiến thức cho các hệ thống hỗ trợ quyết định và các công nghệ tiên tiến khác. Bản chất liên ngành của kỹ thuật khuyến khích sinh viên bổ sung các khóa học tiếp theo tại Học viện Quản lý Nanyang như Quản lý Ứng dụng và Nghiên cứu Kinh doanh.