KHOA NGÔN NGỮ

KINH DOANH LÀ TRÁI
TIM CỦA MỌI NỀN KINH TẾ

Tại khoa ngôn ngữ của Nanyang, chúng tôi hiểu vai trò chiến lược của tiếng Anh, sẽ tiếp tục duy trì và phát triển nó. Như vậy, chương trình tiếng Anh của chúng tôi được thiết kế một cách có hệ thống với các mức độ thành thạo khác nhau.