KHOA LOGISTICS

KINH DOANH LÀ TRÁI
TIM CỦA MỌI NỀN KINH TẾ

Logistics là một lựa chọn nghề nghiệp tương đối tốt hiện nay, bên cạnh kỹ thuật hoặc y học. Những trách nhiệm của một nhà hậu cần bao gồm giám sát và quản lý việc thu nhận tài nguyên, phân phối, lưu trữ, phân bổ nội bộ, giao hàng và xử lý cuối cùng cho một công ty hoặc tổ chức. Cũng có thể cần phải có kiến ​​thức về các phần mềm và phần cứng liên quan đến ngành cho công việc này. Kỹ năng giao tiếp cấp cao nhất là điều bắt buộc khi một nhà hậu cần sẽ làm việc với nhiều bên liên quan khác nhau.