Chính Sách Hoàn TrảQuy định của NIM về việc hoàn trả học phí như sau:

Hoàn Trả Học Phí Do Trường Ngừng Khai Giảng Khoá Học:

NIM sẽ thông báo cho sinh viên trong vòng 3 ngày làm việc trong các trường hợp sau đây:
 1. Khi NIM không khai giảng khoá học vào ngày khai giảng dự kiến;
 2. Khi NIM thông báo đóng khoá học trước ngày nhập học;
 3. Khi NIM không hoàn thành khoá học theo đúng lịch trình đã thông báo;
 4. NIM chấm dứt Khóa học trước Ngày hoàn thành khóa học;
 5. Khi NIM không bảo đảm rằng sinh viên phù hợp với yêu cầu đầu vào của khoá học được đề ra bởi NIM trong điều mục A trong hợp đồng sinh viên, dưới sự quy định của Hiệp Hội Giáo Dục Tư Thục (CPE)
 6. Khi Bộ di trú từ chối cấp Thư chấp nhận cho sinh viên.
Sinh viên sẽ được thông báo bằng văn bản về các thỏa thuận học tập thay thế (nếu có), và cũng sẽ được hoàn trả toàn bộ Học phí và các khoản phí khác đã trả nếu Sinh viên quyết định rút, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có thông báo trên. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày sinh viên nhận được thông báo.
 1. NIM sẽ hoàn trả cho sinh viên theo Bảng dưới đây (Mục D của hợp đồng PEI-Sinh viên tiêu chuẩn) vì bất kỳ lý do nào khác ngoài những lý do đã nêu ở trên – Hoàn tiền rút tiền do Không mở khóa học. NIM sẽ hoàn trả học phí cho sinh viên theo bảng quy định dưới đây ngoài lý do đã thông báo bên trên. NIM sẽ hoàn trả học phí trong vòng 7 ngày khi nhận được đơn yêu cầu ngừng khoá học của sinh viên.
  % của số tiền học phí (theo bảng B) và những phí khác đã đóng (theo bảng C) trong hợp đồng sinh viên Nếu nhận được yêu cầu hoàn tiền của sinh viên:
  50% Hơn 30 ngày trước Ngày bắt đầu khóa học
  30% Trước, nhưng chưa đến 30 ngày kể từ ngày khoá học bắt đầu
  Không Áp Dụng Sau, nhưng chưa đến 0 ngày kể từ ngày khoá học bắt đầu
  Không Áp Dụng Trên 0 ngày kể từ ngày khoá học bắt đầu
Sinh viên sẽ được cho thời gian chờ xét duyệt là 7 ngày làm việc sau ngày hợp đồng sinh viên được ký bởi sinh viên và NIM (theo ngày của hợp đồng). NIM sẽ hoàn trả cho sinh viên tỷ lệ phần trăm học phí và phí khác cao nhất theo bảng quy định dưới đây trong hợp đồng nếu sinh viên nộp đơn yêu cầu ngừng khoá học trong thời gian 7 ngày này, bất kể là sinh viên đã tham gia hoặc chưa tham gia khóa học.
% của số tiền học phí (theo bảng B) và những phí khác đã đóng (theo bảng C) trong hợp đồng sinh viên Nếu nhận được yêu cầu hoàn tiền của sinh viên:
50% Hơn 30 ngày trước Ngày bắt đầu khóa học
30% Trước, nhưng chưa đến 30 ngày kể từ ngày khoá học bắt đầu
Không Áp Dụng Sau, nhưng chưa đến 0 ngày kể từ ngày khoá học bắt đầu
Không Áp Dụng Trên 0 ngày kể từ ngày khoá học bắt đầu
Tất cả phí ghi danh là không hoàn trả và không chuyển đổi sang sinh viên khác.
Tiến trình hoàn trả học phí sẽ dựa theo chính sác hoàn trả học phí. Tiến trình bao gồm:
 • Hoàn trả học phí do trường ngừng khai giảng khoá học
 • Hoàn trả học phí do những lý do khác
 • Hoàn trả học phí trong thời gian chờ xét duyệt hợp đồng sinh viên
Hoàn trả học phí do trường ngừng khai giảng khoá học
 1. NIM sẽ gửi thư điện tử hoặc thông báo cho sinh viên.
 2. NIM sẽ sắp xếp gặp gỡ sinh viên để tiến hành văn bản hoàn trả. Đối với sinh viên quốc tế, văn bản sẽ gửi qua đường bưu điện.
 3. NIM sẽ hoàn trả học phí và phí khác trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đơn yêu cầu hoàn tiền của sinh viên. Tất cả số tiền hoàn trả sẽ được chuyển về tài khoản mà sinh viên đã đóng phí cọc (Xem phía dưới –NIM hoàn trả).
 4. Sinh viên sẽ điền đầy đủ thông tin và ký tên dưới sự giúp đỡ của phòng hỗ trợ sinh viên.
Đơn đóng góp ý kiến: Yêu cầu hoàn trả học phí

Hoàn trả học phí do những lý do khác
 1. Sinh viên được yêu cầu điền đầy đủ thông tin và lý do xin ngưng khoá học vào đơn ý kiến được cung cấp bởi nhân viên phòng hỗ trợ sinh viên của NIM.
 2. Trưởng khoa sẽ có buổi làm việc trực tiếp với sinh viên để cho chấp thuận việc chấp thuận ngưng khoá học.
 3. NIM sẽ hoàn trả học phí dựa vào Bảng chính sách hoàn trả trong Mục D của Hợp đồng sinh viên. Tất cả số tiền hoàn trả sẽ được chuyển về tài khoản mà sinh viên đã đóng phí cọc (Xem phía dưới – NIM hoàn trả).
 4. Sinh viên sẽ điền đầy đủ thông tin và ký tên dưới sự giúp đỡ của phòng hỗ trợ sinh viên.
Đơn đóng góp ý kiến: ghi trong Form Yêu cầu hoàn trả học phí

Hoàn trả học phí trong thời gian chờ xét duyệt hợp đồng sinh viên
 1. Sinh viên được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào đơn đóng góp ý kiến được cung cấp bởi nhân viên phòng hỗ trợ sinh viên của NIM trong vòng 7 ngày kể từ sau ngày ký hợp đồng sinh viên.
 2. Sinh viên sẽ được cho thời gian chờ xét duyệt 7 ngày làm việc sau ngày hợp đồng sinh viên được ký bởi sinh viên và NIM. NIM sẽ hoàn trả cho sinh viên tỷ lệ phần trăm học phí và phí khác cao nhất theo bảng quy định hoàn trả tại Mục D trong hợp đồng sinh viên. Tất cả số tiền hoàn trả sẽ được chuyển về tài khoản mà sinh viên đã đóng phí cọc (Xem phía dưới – NIM hoàn trả).
 3. Sinh viên sẽ điền đầy đủ thông tin và ký tên dưới sự giúp đỡ của phòng hỗ trợ sinh viên.
Đơn đóng góp ý kiến: Ghi rõ trong form Yêu cầu hoàn trả học phí
Qua séc, NIM sẽ thông báo đến sinh viên qua thư điện tử để đến nhận séc. Khi sinh viên đến nhận séc, sinh viên sẽ ký tên vào Séc để xác minh biên nhận.

Qua chuyển khoản, NIM sẽ thông báo đến sinh viên qua thư điện tử khi hoàn tất việc chuyển khoản. Tất cả phí chuyển khoản quốc tế sẽ tính vào tài khoản của sinh viên.