Home / Tại sao NIM / Tài nguyên Sinh viên / Chính sách dành cho sinh viên

Chính Sách Hoàn Trả

Quy định của NIM về việc hoàn trả học phí một cách công bằng và hợp lý như sau
Quy Định Về Chuyển Đổi /Hoãn / Thôi Học
NIM quản lý các yêu cầu của sinh viên về việc chuyển đổi, rút và hoãn khóa học một cách công bằng và hợp lý