Home / Quy Định Về Chuyển Đổi /Hoãn / Thôi Học
Quy Định Về Chuyển Đổi /Hoãn / Thôi Học

NIM quản lý các yêu cầu của sinh viên về việc chuyển đổi, rút và hoãn khóa học một cách công bằng và hợp lý.NIM sẽ quản lý theo yêu cầu sinh viên về việc chuyển đổi hay thôi học một cách công bằng và hợp lý.

Chuyển đổi có nghĩa là sinh viên quyết định thay đổi khoá học tại NIM.

Việc chuyển đổi phải tuân theo các điều kiện sau đây.
 1. Sinh viên đáp ứng các yêu cầu đầu vào của khóa học chuyển đổi.
 2. Việc chuyển trường được sự chấp thuận của Hiệu trưởng.
 3. Áp dụng Thẻ sinh viên mới và phê duyệt của ICA.
 4. Chấm dứt hợp đồng sinh viên hiện tại và hoàn thành hợp đồng sinh viên mới cho khóa học đã chuyển.
 5. Nếu Sinh viên dưới 18 tuổi, cần có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc chuyển trường.
Sinh viên không phải trả phí chuyển đổi. Sinh viên phải trả toàn bộ phí theo hợp đồnh sinh viên cũ đã ký với NIM và phí trong hợp đồng sinh viên mới, bao gồm cả phí ghi danh. Việc hoàn trả học phí phải tuân theo chính sách hoàn trả của NIM.

Sự chuyển đổi sẽ được tiến hành trong 7 ngày làm việc kể từ ngày xin chuyển đổi. Sự chấp nhận chuyển đổi sẽ tuỳ thuộc vào Thư chấp thuận do Bộ di trú cấp. Sinh viên sẽ được thông báo về Thư chấp thuận mới và Thẻ sinh viên cũ bị huỷ bỏ.


Thôi học có nghĩa là sinh viên ngừng tất cả các khóa học với NIM. Hợp đồng sinh viên bị chấm dứt trước khi hoàn thành khóa học và sinh viên không còn là sinh viên của NIM. Thẻ sinh viên sẽ bị huỷ bỏ vì lý do thôi học.

Việc thôi học phải tuân theo các điều kiện sau đây:
 1. Trưởng khoa phỏng vấn và chấp thuận việc thôi học.
 2. Thẻ sinh viên bị huỷ bởi NIM.
 3. Nếu sinh viên dưới 18 tuổi, phải có sự chấp nhận của cha mẹ/người giám hộ cho việc thôi học.
Sinh viên không phải trả phí xin thôi học. Sinh viên được yêu cầu trả phần còn lại của hợp đồng sinh viên hiện hành. Tất cả phí hoàn trả (nếu có) sẽ tuân theo chính sách hoàn trả của NIM.

Việc thôi học sẽ được tiến hành trong 7 ngày làm việc kể từ ngày xin thôi học. Sinh viên sẽ được thông báo về việc nhận Thẻ Du lịch sau khi Thẻ Sinh Viên được huỷ.


Hoãn khóa học có nghĩa là sinh viên lùi kỳ học hoặc tạm hoãn khóa học (hoặc mô-đun). Sinh viên chỉ được phép trì hoãn một lần và tối đa là 1 năm, nếu không sinh viên sẽ bị coi là đã rút khỏi khóa học. Sinh viên sẽ phải nộp đơn lại như một ứng viên mới nếu Sinh viên muốn đăng ký lại khóa học. Trong thời gian trì hoãn này, sinh viên vẫn được coi là sinh viên của NIM.

Việc trì hoãn phải tuân theo các điều kiện sau:
 1. Hiệu trưởng trường phỏng vấn Sinh viên và phê duyệt / không chấp thuận việc trì hoãn.
 2. Sinh viên quốc tế được chấp thuận trì hoãn sẽ được yêu cầu hủy bỏ thẻ sinh viên của mình theo yêu cầu của ICA và có nguy cơ không được chấp thuận khi đăng ký lại.
 3. Nếu sinh viên dưới 18 tuổi, cần có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc trì hoãn.
 4. Khi sinh viên quay trở lại học sau thời gian trì hoãn, NIM sẽ tiến hành nộp đơn xin visa. Một hợp đồng sinh viên mới được thiết lập giữa sinh viên và NIM. Đối với sinh viên thuộc dạng SDF, một khoản bổ sung sẽ được cấp cho hợp đồng sinh viên hiện có.
 5. Việc trì hoãn một khóa học sẽ chỉ được xem xét, ít nhất 10 ngày làm việc TRƯỚC KHI bắt đầu khóa học, tương tự, việc trì hoãn một mô-đun sẽ chỉ được xem xét ít nhất 10 ngày làm việc TRƯỚC khi bắt đầu mô-đun đó.
 6. Trách nhiệm của sinh viên là liên hệ lại và viết thư cho NIM để tiếp tục khóa học của họ.
 7. Sinh viên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong tiến trình trì hoãn và / hoặc các chi phí bổ sung.
 8. Việc chấp thuận hoãn khóa học sẽ theo quyết định riêng của NIM.
Sinh viên phải trả một khoản phí trì hoãn cho các chương trình được cấp bằng bởi các trường Đại học đối tác (Đại học West of Scotland, Đại học York St John). Sinh viên phải trả tất cả các khoản phí còn tồn đọng của hợp đồng sinh viên hiện tại. Tất cả các khoản hoàn trả dựa trên hợp đồng sinh viên hiện tại mà sinh viên đã ký với NIM. Số tiền hoàn trả và thời gian xử lý sẽ theo Chính sách hoàn tiền của NIM.

Tất cả việc trì hoãn sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày trường nhận được hồ sơ yêu cầu hoãn khóa học. Sinh viên sẽ được thông báo khi nào nên lấy Social Visit Pass sau khi hủy thành công Thẻ sinh viên.


 1. Sinh viên gửi yêu cầu thông qua mẫu phản hồi và trưởng khoa phải chấp thuận việc chuyển đổi.
 2. Tất cả các yêu cầu chuyển đổi cho Sinh viên dưới 18 tuổi phải được sự chấp thuận của phụ huynh / người giám hộ hợp pháp.
 3. Sinh viên phải trả tất cả các khoản phí chưa trả cho hợp đồng sinh viên hiện tại và tất cả các khoản hoàn trả (nếu có) sẽ phù hợp với Chính sách hoàn tiền của NIM.
 4. NIM sẽ cung cấp cho sinh viên Thư mời và đăng ký Thẻ sinh viên dựa trên khóa học mới. NIM sẽ hủy tài khoản FPS hiện có.
 5. Sinh viên sẽ phải hoàn thành các bước sau:
  • Gửi mẫu phản hồi.
  • Trả lệ phí nộp đơn.
  • Ký hợp đồng sinh viên mới và bản advisory note.
 6. Sau khi nhận được phê duyệt từ ICA, NIM sẽ thông báo cho Sinh viên.
 7. NIM sẽ gửi cho sinh viên thư chấp thuận theo nguyên tắc từ ICA nếu sinh viên không ở Singapore.


 1. Sinh viên sẽ được thông báo bởi Phòng quản lý sinh viên về việc thôi học trước khi hoá học kết thúc. Tất cả các yêu cầu thôi học cho Sinh viên dưới 18 tuổi phải được sự chấp thuận của phụ huynh / người giám hộ hợp pháp.
 2. Sinh viên sẽ hoàn tất những việc sau:
  • Điền đơn xin thôi học
  • Điền form hủy thẻ sinh viên/ thẻ du lịch
  • Cung cấp Thẻ sinh viên & Passport cho NIM.
 3. Trưởng khoa sẽ phỏng vấn sinh viên để chấp thuận thôi học. Trưởng khoa và sinh viên ký vào biên bản họp.
 4. Sinh viên được yêu cầu trả những phần học phí và phí khác còn lại nếu có. Mọi chính sách hoàn trả (nếu có) sẽ tuân theo chính sách hoàn trả của NIM.
 5. NIM sẽ huỷ Thẻ sinh viên và Tài khoản bảo chứng.
 6. NIM sẽ gửi sinh viên thư chấp thuận cho thôi học.
 7. NIM sẽ gửi sinh viên Thẻ du lịch khi nhận được từ ICA.

 
 1. Sinh viên gửi yêu cầu hoãn khóa học bằng văn bản 10 ngày trước khi bắt đầu khóa học (hoặc mô-đun). Tất cả các yêu cầu trì hoãn cho sinh viên dưới 18 tuổi phải được sự chấp thuận của phụ huynh / người giám hộ hợp pháp.
 2. Sinh viên sẽ phải hoàn thành và ký tên các giấy tờ sau:
  • Thư xin hoãn khóa học
  • Biên bản cuộc họp giữa nhà trường với sinh viên
  • Mẫu xin hủy thị thực sinh viên / Hoặc thị thực tạm trú
  • Bản sao hộ chiếu và thẻ sinh viên
 3. Hiệu trưởng sẽ phỏng vấn sinh viên và phê duyệt / không chấp thuận việc trì hoãn. Hiệu trưởng và sinh viên phải ký vào Biên bản cuộc họp với Sinh viên.
 4. Sinh viên phải trả cho NIM tất cả các khoản phí khóa học còn lại và phí liên quan khác nếu có. Tất cả các khoản hoàn trả (nếu có) sẽ phù hợp với Chính sách hoàn tiền của NIM.
 5. NIM sẽ hủy thị thực sinh viên và tài khoản FPS sinh viên.
 6. NIM sẽ chấp nhận cho sinh viên hoãn khóa học từ.
 7. NIM sẽ cung cấp cho sinh viên Thẻ tạm trú khi được ICA cấp.
 8. Sinh viên có trách nhiệm tiếp tục tham gia hóa học và viết thư cho NIM để tiếp tục khóa học (mô-đun) của mình. Khi NIM nhận được thông báo từ sinh viên về ý định tiếp tục khóa học (mô-đun), NIM sẽ tiến hành đăng ký xin thị thực sinh viên. Hợp đồng sinh viên mới sẽ được thiết lập giữa sinh viên và NIM. Đối với sinh viên được hưởng quỹ SDF, một khoản bổ sung sẽ được cấp cho hợp đồng sinh viên hiện có.